Sadržaj

9. 12. 2021.

Integrirani pristup nastavi tehničke kulture i fizike

Integrirani pristup nastavi tehničke kulture i fizike

U sklopu nastave Fizike i Tehničke kulture, učenici osmih razreda dobili su projektne zadatke: izrada strujnog  kruga, elektromagneta i elektroskopa.

Cilj projekta je upoznati učenike s načinima izrade i principom rada strujnog kruga, elektroskopa i elektromagneta.

Učenici su primjenjivali stečena teorijska znanja u praksi. Nakon izrade, učenici su napisali Izvješće o radu u kojemu su naveli postupke rada te u njemu iznijeli svoje pretpostavke, opažanja i zaključke.

Učenici su stekli uvid u primjenu i time su bili zadovoljni ovakvim načinom obrade nastavnog gradiva.

Snježana Čukman Jagodić i Filomena Marija Grgurin

Prečice