Sadržaj

Zakoni i propisi

 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN82/19)

 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, (NN 47/2017)

 • Pravilnik o organizaciji produženoga boravka u osnovnoj školi (NN, 62/19)
 • Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu (NN, 66/19)

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017, 68/2018 , 98/2019, 64/2020  )
 • Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ 27/10, 57/11, 101/13)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 1089/96
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 106/12 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10 i 143/12)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ („Narodne novine“ 141/12, 141/12, 150/13, 153/13, 128/17, 66/20)
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoskolskim ustanovama
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 112/10)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 34/91)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/15)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN-3-2017)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 32-10, NN 50/11, NN145/11, NN85/12)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 132/13)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/14)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/14, 81/15)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ 89/95, 148/99, 20/05 )
 • Udžbenički standard („Narodne novine“ 65/13)

Prečice